Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on facebook
Share on google
Share on twitter

توی این مطلب به بررسی درصد تمایل شاغلین برای تبدیل شدن به یک کارفرما پرداخته شده. برای این کار هم از درصد کارفرماها نسبت به کل شاغلین استفاده شده که به تفکیک جنسیت آمارها به صورت نمودار زیر تبدیل شده‌اند که شامل سه شاخصه‌ی زیر می‌باشند:

  • درصد خانم‌های کارفرما در حوزه‌های مختلف نسبت به کل شاغلین خانم
  • درصد آقایون کارفرما در حوزه‌های مختلف نسبت به کل شاغلین آقا
  • درصد کل کارفرمایان در حوزه‌های مختلف نسبت به کل شاغلین

این روند توی نمودار زیر در قالب سه مورد زیر کاملا قابل استنباط است.

  1. تمایل خانم‌ها به تبدیل شدن به یک کارفرما از سال ۱۹۹۰ تا کنون روندی صعودی داشته است که با رشد حدود ۶۳% مواجه بوده است. نرخ این تغییرات صرفا در سال ۲۰۰۷ به ۲۰۰۸ و ۲۰۱۵ به ۲۰۱۶ نرخ منفی قابل مشاهده‌ای را دچار شده است که مشابه این تغییرات نیز در روند کارفرماهای مرد مشاهده می‌شود. اما نکته‌ی قابل توجه رشد مثبت نرخ کارفرماهای خانم طی سایر سال‌ها است که به نظر می‌رسد بدون توجه به سایر شرایط حاکم بر اقتصاد همواره نرخ مثبتی را دنبال کرده است.
  2. درصد تعداد کارفرماهای مرد تا سال ۲۰۰۷ دارای نرخ رشد بسیار شدیدی بوده است اما پس از سال ۲۰۰۷ دچار افت شدید شده و تقریبا به حالت قبل برگشته است. این افت نرخ از سال ۲۰۰۷ به ۲۰۰۸ و سال ۲۰۰۹ به ۲۰۱۰ بیشترین مقدار خود را داشته است.

درصد کارفرمایان IRN

به منظور مقایسه بهتر، وضعیت این شاخص‌ها در چند کشور دیگر نیز ارائه شده است. فقط  لازم به توضیح است که در صورت مقایسه این شاخص در کشورهای مختلف، شرایط اقتصادی و میزان رشد و افول سایر شاخص‌ها نیز در نظر گرفته شود. برای نمونه می‌توان به رشد اقتصادی کشورهایی نظیر اندونزی و چین طی سال‌های گذشته اشاره نمود.

وضعیت شاغلین کارفرما، در آمریکا

وضعیت شاغلین کارفرما، در اندونزی

وضعیت شاغلین کارفرما، در ژاپن

وضعیت شاغلین کارفرما، در چین

وضعیت شاغلین کارفرما، میانگین جهانی

وضعیت شاغلین کارفرما، میانگین کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا

avatar
  مشترک  
دریافت پیام از طریق