Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on facebook
Share on google
Share on twitter

در این مقاله به بررسی مدت زمان لازم برای کار واردات کالا به ایران و چند کشور دیگر پرداخت شده است. شاخص‌هایی که در اینجا به آن‌ها پرداخته شده، مدت زمان ترخیص کالا از مرز (ساعت)، مدت زمان انجام امور اداری (ساعت) و در نهایت مدت زمان میانگین وارد (روز) می‌باشند. آمارهای ارائه شده از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ می‌باشند. (لازم به توضیح است که زمان‌های محاسبه شده بر حسب ساعت، به ازای هر ۲۴ ساعت در هر روز محاسبه شده و ساعات عدم فعالیت نیز در نظر گرفته شده است)

هماهنگونه که مشخص است میانگین زمان لازم جهت انجام امور اداری در سال ۲۰۱۸ کاهش شدید و از حدود ۱۹۲ ساعت به ۴۰ ساعت رسیده است که بیانگر ایجاد وضعیت بهتری در روندهای اداری می‌باشد. اما مدت زمان لازم جهت ترخیص و عبور از مرز کالاها طی سال‌های گذشته تقریبا ثابت و معادل ۱۴۱ ساعت باقیمانده است.

مدت زمان میانگین جهت واردات IRN

به منظور مقایسه وضعیت ایران در بین کشورهای جهان در ذیل نمودار GIS میزان زمان لازم جهت انجام امور اداری واردات ارائه شده است. شاخص این نمودار بر اساس تعداد ساعات لازم می‌باشد.

Time to import, documentary compliance (hours)

همچنین وضعیت زمان لازم جهت انجام عملیات ترخیص از گمرک نیز به صورت زیر می‌باشد. شاخص این نمودار بر اساس تعداد ساعات لازم می‌باشد.

Time to import, border compliance (hours)

و در نهایت، به صورت میانگین شاخص تعداد روز لازم جهت واردات کالا به ایران و سایر کشورها به صورت زیر قابل نمایش می‌باشد. شاخص این نمودار بر اساس تعداد روز لازم می‌باشد.

Time to import (days)

به منظور مقایسه بهتر، وضعیت این شاخص‌ها در چند کشور دیگر نیز ارائه شده است.

میانگین زمان لازم جهت واردات در آمریکا

میانگین زمان لازم جهت واردات در اندونزی

میانگین زمان لازم جهت واردات در ژاپن

میانگین زمان لازم جهت واردات در چین

میانگین زمان لازم جهت واردات، میانگین جهانی

میانگین زمان لازم جهت واردات به کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا

avatar
  مشترک  
دریافت پیام از طریق