Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on facebook
Share on google
Share on twitter

در این بررسی، وضعیت اشتغال زنان و مردان نسبت به جمعیت هر یک از این دو گروه ارائه شده است. داده‌های استفاده شده در این بررسی از اطلاعات سازمان جهانی کار (International Labour Organization یا ILO) استخراج شده است.

با بررسی روند تغییرات از سال ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۸ روند کلی نشان‌دهنده رشد نسبی اشتغال زنان و کاهش اشتغال مردان در ایران را نشان می‌دهد.
درصد شاغلین زن و مرد IRN 1

با بررسی شاخص نسبت شاغلین مرد به کل جمعیت این گروه در کشورهای جهان در سال ۲۰۱۷، وضعیت این شاخص در کشورهای مختلف به صورت زیر بوده است. بر این پایه بیشترین مقدار این شاخص با مقدار ۹۴/۳ متعلق به کشور قطر و کمترین مقدار این شاخص با مقدار ۴۱/۱ متعلق به کشور بوسنی و هرزگوین می‌باشد.

درصد شاغلین مرد در سال 2017 در جهان

همچنین در خصوص شاخص نسبت شاغلین زن به کل جمعیت این گروه نیز وضعیت در سال ۲۰۱۷ در کشورهای مختلف به این صورت بوده است. مطابق بررسی انجام گرفته کشور رواندا با شاخص ۸۳/۷ درصد بیشترین و سوریه با ۸/۲ درصد کمترین مقادیر را به خود اختصاص داده‌اند. (لازم به توضیح است که در خصوص کشور سوریه وضعیت جنگی این کشور طی سال‌های اخیر می‌بایستی مورد توجه قرار داشته باشد)

درصد شاغلین زن در جهان در سال 2017

 

در نهایت در نمودار زیر به منظور مقایسه هر چه بهتر، وضعیت شاخص اشتغال زنان و مردان نسبت به جمعیت هر گروه، در ایران نسبت به میانگین جهانی ارائه شده است. 

مقایسه درصد شاغلین زن و مرد در ایران و جهان

به منظور مقایسه بهتر، وضعیت این شاخص‌ها در چند کشور دیگر نیز ارائه شده است.

وضعیت اشتغال زنان و مردان، در آمریکا

وضعیت اشتغال زنان و مردان، در اندونزی

وضعیت اشتغال زنان و مردان، در ژاپن

وضعیت اشتغال زنان و مردان، در چین

وضعیت اشتغال زنان و مردان، میانگین جهانی

وضعیت اشتغال زنان و مردان، میانگین کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا

avatar
  مشترک  
دریافت پیام از طریق